رفتن به بالا
  • حمیدرضا موحدی زاده

    کودکان کار حاصل اقتصاد بد

    کودکان کار حاصل اقتصاد بد، مهاجرت بی رویه، حاشیه نشینی، فقر مادی و فرهنگی، کاهش درآمد و قدرت انتخاب کودکان است! تبعات ناشی از مساله کودکان کار را می توان شامل محرومیت از تحصیل و آموزش در مدرسه و گسترش آسیب های اجتماعی؛ محرومیت از تفریحات سالم و بازی های شادی آفرین و امیدبخش کودکانه؛ محرومیت از مراقبت های بهداشتی و تغذیه مناسب برای رشد جسمی و معنوی و محرومیت از پرورش ...