دسته: طنز

شماره دهم (بهار ۱۴۰۱)

لینک دانلود شماره دهم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره دهم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: امیرعلی حسینی راد ، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی  

شماره هشتم (تابستان ۱۴۰۰)

لینک دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

شماره نهم (پاییز۱۴۰۰)

لینک دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد – پاییز ۱۴۰۰

لینک دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد – مهر ۱۴۰۰

لینک دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

علم بهتر است یا تکدی گری

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد