رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
  • کد خبر : ۴۹۵۲۶
  • چاپ خبر : عدم مدیریت یکپارچه شهری، طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه ها
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد

عدم مدیریت یکپارچه شهری، طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه ها

به گزارش پایگاه خبری افق مشهد،شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: صنعتی شدن جوامع منجر به افزایش جمعیت شهرها گردیده که مسائل و مشکلات گوناگون و پیچیده ای را ایجاد کرده است.

وی افزود: شهرنشینی در ایران ۷۴ درصد افزایش یافته است و افزایش جمعیت شهرها، منجر به افزایش خواسته ها و نیازهای شهروندان گردیده که لزوم بازنگری و در صورت امکان تغییر و تحول در شیوه متداول و اداره امور شهری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. متناسب با رشد شهرنشینی و گسترش سازمانها و ادارات مختلف، تضاد تصمیم گیریها و برنامه ها و نابسامانیها در فضاهای شهری تشدید گردیده است.

وی همچنین گفت: مدیریت شهری با توسعه فرهنگ شهرنشینی رابطه متقابلی دارد. با توجه به نحوه مدیریت شهر، فرهنگ شهرنشینی شکل میگیرد. ناهماهنگی های موجود بین سازمانهای مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتلاف سرمایه های مادی و معنوی شده به گونه ای که تصمیم گیری سازمانها و دستگاههای خدمات رسان شهری در برخی موارد در تضاد با یکدیگرند. امروزه عدم مدیریت یکپارچه شهرها هزینه های چندین برابر را بر پیکر اقتصاد شهری تحمیل کرده و در نهایت فرهنگ شهرنشینی را با چالشهایی مواجه ساخته است.

آل شیخ بیان کرد: در حال حاضر، خدمات شهرداری های دنیا، در ۴۴ محور اساسی دسته بندی می شوند؛ که سهم شهرداری های ایران، با توجه به عدم یکپارچگی فرآیندهای مدیریت جامع شهری در ایران، ۲۰ محور از این خدمات است. منطبق با تعاریف جدید فرآیندی، خدمات شهرداری به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: خدمات عمومی، که برای همه شهروندان و با توسعه زیرساخت ها محقق می شود، نظیر حمل و نقل عمومی و بوستان های شهری، و خدمات اختصاصی که شهروندان برای دریافت این خدمات نظیر صدور پروانه ها و گواهی های ساختمانی می بایست درخواست دهند.

وی گفت: تعدد موضوعات و سازمان‌های دخیل در امر برنامه‌ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه‌ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت‌ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می‌نماید. امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرارگرفته که برنامه‌ریزی شهری کارآمد و مؤثر و یکپارچه در بین مؤسسات، نهادها و سازمان‌های مسئول ضروری است. برقراری ارتباط مؤثر و کارا میان مداخله کنندگان گوناگون به کاهش مدت‌زمان لازم برای واکنش در مقابل اختلالات در سیستم و نظام شهری کمک خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بیان کرد: مجموعه های زیادی در مدیریت شهری به صورت غیریکپارچه کار می کنند که منجر به موازی کاری و کاهش بهره وری در ارائه خدمات شهری می گردد.  از این رو شهرداری مشهد، کلیه فرآیندهای مرتبط با خدمات عمومی و اختصاصی را شناسایی و با انجام طرح ” تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد” کلیه مراحل و فرآیندهای ارائه خدمات را احصاء کرده است. همچنین، در شهرداری مشهد، فرآیندهای مرتبط با سایر سازمان ها شناسایی گردیده است و امیدواریم در آینده بتوانیم ارتباط فرآیندی با سایر سازمان های خدمت رسان ایجاد نمایم و مدیریت یکپارچه شهری را در شهر امید و زندگی ایجاد نماییم.

اخبار مرتبط